PhD Students
Rahul Kumar Kaushal
rahul.kaushal@iitgn.ac.in
Joining Year: 2013

Advisor's Name: Dr. Vikrant Jain

Ramendra Sahoo
ramendra.sahoo@iitgn.ac.in
Joining Year: 2013

Advisor's Name: Dr. Vikrant Jain

Sonam
sonam@iitgn.ac.in
Joining Year: 2013

Advisor's Name: <Dr. Vikrant Jain

 

© IIT Gandhinagar