Home | Contact | Feedback | Sitemap

Language: English | हिंदी
 
होमहमारे बारे मेंशैक्षणिक पदाधिकरी

शैक्षणिक पदाधिकरी

  • प्रा. डी. पी. रॉय
    प्रभारी प्राध्यापक, सामान्य प्रशासन (तथा प्रभारी प्राध्यापक, अभियांत्रिकी विभाग)